Schrijf je in!

Inschrijven kan online via mijnacademie.be/sintlukasschaarbeek tot 30 september.

We helpen je graag verder zowel telefonisch of op het onthaal (02 217 77 00 maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 17:00 - 20:30) tot en met 30 juni en vanaf 23 augustus, of per mail (info.academie@sintlukas.brussels)

De Sint-Lukasacademie is een instelling van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). We richten ons op kinderen (6 tot 12 jaar), jongeren (12 tot 18 jaar) en volwassenen (18+) die in hun vrije tijd de mogelijkheden van de beeldende kunsten willen verkennen. Wij bieden, geheel naar onze unieke pedagogie, kwalitatief onderwijs op maat in zowel artistieke als kunstbeschouwelijke opleidingen.

De academie deelt de volledig gerenoveerde site met de Sint-Lukas Basisschool en de Sint-Lukas Kunsthumaniora en bevindt zich naast de Hogeschool LUCA School of Arts. De school fungeert als ontmoetingsplaats tussen verschillende leeftijden, culturen, disciplines en artistieke processen binnen de lokale en internationale (kunst)context.

Download het schoolreglement Jaarkalender 2024-2025 Download het Artistiek Pedagogisch Project Lessenrooster 6-18jaar 2024-2025 Lessenrooster 18+ 2024-2025
.

Opleidingen

Atelier kinderen

6-12 jaar

Je maakt op een ludieke manier kennis met verschillende technieken: schilderen, tekenen, collages maken, sculpturen kneden in klei, fotograferen, etsen, ... Laat je verwonderen door de rijke wereld van materialen, technieken en kunststromingen. Je wordt geprikkeld om te doen, te experimenteren en prikkels al spelend om te zetten in sprekende beelden!

NIEUW sinds 2023: Audiovisueel atelier! Hou je van fotografie, film, animatie, stopmotion en soundscapes? Dan krijg je in dit atelier naast tekenen, boetseren en schilderen ook audiovisuele technieken aangeboden! Voor kinderen vanaf 8 tot 11 jaar.

WANNEER? Na school op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag op verschillende locaties.

Meer info in verband met de planning en de locaties? Bekijk het lessenrooster of contacteer de academie: info.academie@sintlukas.brussels of 02/217 77 00

Brochure voor het kinderatelier Jaarkalender 2024-2025 Lessenrooster 6-18jaar 2024-2025

Atelier jongeren

12-18 jaar

Via onderzoek en experiment ontdek je verschillende materialen en disciplines: werken in 3D (gips, klei, assemblage), 2D (houtskool, bister, verf, waarnemingstekenen), fotografie (werken in de studio, donkere kamer, met digitale programma’s), grafiek (zeefdruk, ets, linosnede), digitaal atelier, ... Je speelt met beeldende begrippen als vorm, kleur, compositie, perspectief en contrast. Via observatie en dialoog met je leerkracht ontwikkel je een eigen stijl. Laat je onderdompelen in de rijke wereld van de kunstgeschiedenis, kom snuisteren in onze gloednieuwe bibliotheek en laat je verrassen door onze nieuwe campus! Deze ateliers zijn bovendien een goede voorbereiding voor een opleiding in de Kunsthumaniora en/of in het Hoger Kunstonderwijs.

WANNEER? woe 13:00 - 16:40

WAAR? Groenstraat 156, 1030 Schaarbeek

Folder voor het jongerenatelier Jaarkalender 2024-2025 Lessenrooster 6-18jaar 2024-2025

Atelier: Volwassenen

Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Fotokunst

Schilderkunst

Interieur Ontwerp

Grafisch ontwerp & illustratie

Modeltekenen

Grafiekkunst

Tekenkunst

Digitale kunst

Kunstbeschouwing

Inschrijvingen (tot 30 september)

NL | FR | EN

Inschrijven kan online via www.mijnacademie.be/sintlukasschaarbeek vanaf 24 mei om 9u. De herinschrijving voor huidige studenten begint op 1 mei. Inschrijven kan tot 30 september.

We helpen je graag verder zowel telefonisch of op het onthaal (02 217 77 00 maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 17:00 - 20:30) tot en met 30 juni en vanaf 23 augustus, of per mail (info.academie@sintlukas.brussels). De Academie ligt op wandelafstand van het Brussel Noord station en is bereikbaar via tramlijnen T3, T4, T55, T25 , T94, M Rogier, M Kruidtuin.

Via deze link bekijk je het lessenrooster voor volgend schooljaar. MijnAcademie maakt op basis van jouw inschrijving van dit jaar een logisch vervolg. Wil je echter veranderen van richting/optie? Dan moet je ons een mailtje sturen of langskomen op het onthaal.

De lessen starten op 1 september en het schooljaar loopt tot 30 juni. Hier vind je de volledige kalender voor het schooljaar 2024 - 2025 terug.

Inschrijvingsgelden
6-17 jaar: 100 euro (*recht op vermindering of tweede kind: 65 euro)
18-24 jaar: 200 euro
25+: 420 euro (*recht op vermindering: 200 euro)

Je kan meteen bij jouw inschrijving online betalen via verschillende betaalopties.

Via het platform kan je als ouder het fiscaal attest opvragen voor de inschrijving van je kind. Dit kan bij aanvang van volgend schooljaar. Zo ontvang je jouw fiscaal voordeel voor de kinderateliers.

Jouw inschrijving is bevestigd wanneer we de inschrijving en de betaling hebben ontvangen voor 25 september. Opgelet: wanneer een atelier volzet is, telt de datum van betaling voor de volgorde van de inschrijving! Wacht dus zeker niet te lang om in te schrijven of om hulp te vragen bij het inschrijven.

Je kan je voor 30 september op het onthaal uitschrijven en dan krijg je jouw inschrijvingsgeld terug min administratieve kost (5 euro). Na 30 september kan je je uitschrijven, maar dan kunnen wij het inschrijvingsgeld niet meer terugstorten.

——

Inscription

Vous pouvez vous inscrire en ligne via www.mijnacademie.be/sintlukasschaarbeek à partir du 24 mai à 9h. La réinscription des étudiants actuels commence le 1er mai. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 septembre.

Nous serons heureux de vous aider par téléphone ou à la réception (02 217 77 00 les lundis, mardis et jeudis soirs de 17h00 à 20h30) jusqu'au 30 juin et à partir du 23 août, ou par email (info.academie@sintlukas.brussels). L'Académie se trouve à quelques pas de la gare de Bruxelles Nord et est accessible via les lignes de tramway T3, T4, T55, T25, T94, M Rogier, M Kruidtuin.

Vous pouvez consulter le planning des cours pour la prochaine année scolaire via ce lien. MijnAcademie fera une suite logique en fonction de votre inscription cette année. Cependant, souhaitez-vous changer de direction/d’option envoyer nous un e-mail ou vous rendez vous à la réception.

Les cours commencent le 1er septembre et l'année scolaire se termine le 30 juin. Vous trouverez ici le calendrier complet de l'année scolaire 2024 - 2025.

Frais d'inscription
6-17 ans : 100 euros (*droit à réduction ou deuxième enfant : 65 euros)
18-24 ans : 200 euros
25+ : 420 euros (*droit à réduction : 200 euros)

Vous pouvez payer en ligne dès votre inscription via différentes options de paiement.
En tant que parent, vous pouvez demander l'attestation fiscale pour l'inscription de votre enfant via la plateforme. Cela peut être fait à la rentrée prochaine. C'est ainsi que vous bénéficiez de votre avantage fiscal pour les ateliers enfants.

Votre inscription est confirmée lorsque nous avons reçu l'inscription et le paiement avant le 25 septembre. Attention : lorsqu'un atelier est complet, la date de paiement compte pour l'ordre d'inscription ! Alors n'attendez pas trop pour vous inscrire ou demandez de l'aide pour vous inscrire.

Vous pouvez vous désinscrire à l'accueil avant le 30 septembre et vous recevrez alors vos frais d'inscription diminués des frais de dossier (5 euros). Vous pouvez vous désinscrire après le 30 septembre, mais nous ne pourrons plus rembourser les frais d'inscription.

——

To enrol

You can register online via www.mijnacademie.be/sintlukasschaarbeek from May 24 at 9 am. Re-registration for current students starts on May 1. You can register until September 30.

We are happy to help you by telephone or at the reception (02 217 77 00 Monday, Tuesday and Thursday evenings from 5:00 PM - 8:30 PM) until June 30 and from August 23, or by email (info.academie@sintlukas.brussels ). The Academy is within walking distance of Brussels North station and is accessible via tram lines T3, T4, T55, T25, T94, M Rogier, M Kruidtuin.

You can view the class schedule for next school year via this link. MijnAcademie will make a logical follow-up based on your registration this year. However, do you want to change direction/option? Then you must send us an email or visit the reception.
Classes start on September 1 and the school year ends June 30. Here you will find the complete calendar for the 2024 - 2025 school year.

Registration fees
6-17 years: 100 euros (*right to reduction or second child: 65 euros)
18-24 years: 200 euros
25+: 420 euros (*right to reduction: 200 euros)

You can pay online immediately upon registration via various payment options.
As a parent, you can request the tax certificate for your child's registration via the platform. This can be done at the start of the next school year. This is how you receive your tax benefit for the children's studios.

Your registration is confirmed when we have received the registration and payment before September 25. Please note: when a studio is full, the date of payment counts for the order of registration! So don't wait too long to register or ask for help with registering.

You can unregister at reception before September 30 and you will receive your registration fee minus administrative costs (5 euros). You can unregister after September 30, but we will no longer be able to refund the registration fee.

Brochure voor het kinderatelier Lijst Verminderingstarief Folder voor het jongerenatelier Jaarkalender 2024-2025 Lessenrooster 6-18jaar 2024-2025 Lessenrooster 18+ 2024-2025

Wie is wie

Bart Van Overberghe
Zeefdruk & Levend Model
Anne De Boeck
Grafisch Ontwerp
Ann Gewillig
Fotokunst
Pjotr Cornelis
Levend Model
Chiara Lammens
Tekenkunst & Beeldatelier Kinderen
Liesbet Grupping
Fotokunst